Patroonsdag 20 april 2024

Op zaterdag 20 april 2024 vond onze jaarlijkse patroonsdagviering plaats. Om 08:30 uur verzamelden we bij Grand Café De Beerze. Na de mis te hebben bijgewoond brachten onze vendeliers de gebruikelijke vendelgroet, onder begeleiding van onze tamboers. 

Rond de klok van tienen ving de jaarvergadering aan. Gebruikelijke en traditionele agendapunten passeerden de revue, waaronder het verantwoorden van de financien, het voordragen van het jaarverslag en het oplezen van het huishoudelijk reglement. Artikel 10 van het huishoudelijk reglement luidt als volgt: “Zoolang de overheid het mest brengen niet nodig oordeelt, zal eenieder kunnen volstaan met betaling van de vastgestelde contributie, te voldoen op de Patroonsdag. Mocht de overheid het anders beslissen, dan brengt ieder lid die een gespan heeft ieder jaar twee karren goede mest op een akker door de overheid aangewezen. Ingeval de mest niet goed is, is hij verplicht ander te brengen.” Dit jaar is wederom besloten dat de leden kunnen volstaan met betaling van de contributie en dat er geen mest hoeft te worden gebracht. Een hele opluchting. 

Jan Verhagen is terecht in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn rol als adviseur van het bestuur. Dat heeft Jan met volle inzet gedaan. Hij ontving een mooie attentie in de vorm van een ruiterbeeldje, uit handen van hoofdman Willem van der Vleuten. 

Bij de verkiezing van het bestuur waren deken-schrijver Jack van Beers en vaandrig Mark Timmermans aftredend. Jack was herkiesbaar en is herkozen. Mark trad af en was niet herkiesbaar. Na 24 jaar draagt hij zijn functie over aan Pieter Huijbers. Ook Mark kreeg mooie woorden toegesproken door onze hoofdman. De overheid zal in de toekomst ongetwijfeld nog een beroep op Mark willen en kunnen doen, aangezien Mark over veel bruikbare kennis beschikt en ook altijd bereid is op een positieve manier mee te willen denken. Pieter is veel succes gewenst. 

Jan Vrijsen trad af als lid van de schietcommissie. Ook Jan is bedankt voor de inzet de afgelopen jaren. Zijn plek wordt ingenomen door Sjef Hooijen. De Schietcommissie bestaat nu uit Henk Swaanen, Peter van Hoof en Sjef Hooijen. 

Bij de kascommissie trad René Roefs af. Hij gaat zich inzetten voor de kleine kring als secretaris en penningmeester, wat ook erg wordt gewaardeerd. Zijn plek in de kascommissie is ingenomen door Bert Jasperse. 

Het groeischild – de schutter die procentueel de meeste groei heeft doorgemaakt – ging dit jaar naar onze hoofdman Willem.

Vervolgens kwamen de altijd bijzondere agendapunten aan de orde: het stemmen voor nieuwe leden en het huldigen van de jubilarissen. Dit jaar zijn maar liefst zes (!) nieuwe gildebroeders aangenomen: Paul Oppers, Mark van der Heijden, René Hems, Ad Hems, Johan van Beers en Peter van de Ven. René en Ad Hems zijn herintreders (in een ver verleden zelfs vendeliers geweest). Ad Hems is de zoon van erehoofdman Piet Hems. Paul Oppers is de zoon van onze gildebroeder Adrie Oppers en Peter van de Ven is de vader van gildebroeder Bas van de Ven. De zes heren zijn na de vergadering door hoofdman Willem gebeld en uitgenodigd voor de feestavond. 

De vergadering werd besloten met het huldigen van onze jubilarissen. Sjef Hooijen en Peter van Aaken zijn 40 jaar lid van ons gilde en werden onderscheiden door een afvaardiging van het Kringbestuur. Zowel Sjef als Peter hebben erg veel voor ons gilde gedaan en doen dat nog altijd. Zij kregen terecht mooie woorden toegesproken. Dit alles werd ook vastgelegd op de gevoelige plaat. 

’s Avonds vanaf 20:00 uur vond de feestavond plaats. Vele gildebroeders en aanhang waren aanwezig en maakten er, na het welkom heten van onze nieuwe leden en het uitreiken van het Keizer Jan Timmermans schild aan Henny der Kinderen, een bijzonder gezellige avond van!